Beschermd Wonen Almelo

Informatie over Beschermd Wonen

Beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 als volgt omschreven:

 • het wonen in een accommodatie van een instelling
 • met daarbij horend toezicht en begeleiding
 • gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

Iemand kan voor beschermd wonen in aanmerking komen als er sprake is van een combinatie van factoren:

 • Cliënt is niet in staat om een hulpvraag te stellen als hij/zij ondersteuning nodig heeft en heeft ook niemand die dat voor hem/haar kan doen
 • Cliënt kan de hulpvraag niet > 30 minuten uitstellen
 • Cliënt heeft begrenzing in gedrag nodig, door agressie of veroorzaken overlast
 • Er is een hoog risico op decompensatie en complicaties die kunnen leiden tot risicovolle situaties
 • Heeft zeer beperkte ADL vaardigheden (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Heeft moeite met indelen van de dag (beperkte regie en oriëntatie)
 • Tijdsduur hulpvraag is langer dan 3 maanden
 • Aandoening is chronisch, uitzicht op herstel/verbetering is afhankelijk van – gecreëerde – omstandigheden.

Situaties:

 • Cliënt is niet dakloos (anders doorverwijzen naar de maatschappelijke opvang) of dakloos met een bij beschermd wonen passende hulpvraag
 • Cliënt is geen gevaar voor zichzelf of omgeving en bevindt zich niet in een acute psychische crisis (anders doorverwijzen naar GGZ crisisdienst)
 • Cliënt verblijft legaal in Nederland
 • Cliënt is 18 jaar en ouder
 • Er is sprake van psychiatrische problematiek (waaronder verslaving)
 • Er is geen reclasseringstoezicht
 • De cliënt is niet al aangemeld bij een aanbieder.

Twijfelt u of in de situatie van de cliënt beschermd wonen noodzakelijk is of wilt u advies, dan kunnen medewerkers van het Cimot met u meedenken. U kunt contact opnemen per e-mail cimot@almelo.nl of per telefoon op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur (0546-541111).

Mutaties kan de zorgaanbieder doorgeven via een WMO307 bericht. Deze komen binnen bij de administratie van de gemeente Almelo en worden doorgegeven aan het Cimot. Zo nodig kunt u aanvullende informatie beveiligd toesturen naar admjeugdwmo@almelo.nl Voor meer informatie zie: iStandaarden WMO of neem contact op met de servicedesk van iStandaarden.

Aanmeldformulier
Verlengingsaanvraag